صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  happy mothers day
happy mothers day
 

مادر نمــاي قــدرت دنيـــاي خلقـــت است
مادر به مـا ز ايــزد يکتــا فضيـــلت است 
زشوق فـردوس را بــــه زير قدمهـــايش نهاده رب
کـو را مقــام، بعــد خـــدا در عبـادت است

1398/11/26
بالا