صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  happy mothers day
happy mothers day
 
hc8meifmdc|2010A6132836|AB|tblNews|Text_News|0xfdff3dd1010000005305000001000100

مادر نمــاي قــدرت دنيـــاي خلقـــت است
مادر به مـا ز ايــزد يکتــا فضيـــلت است 
زشوق فـردوس را بــــه زير قدمهـــايش نهاده رب
کـو را مقــام، بعــد خـــدا در عبـادت است

1398/11/26
بالا