صفحه اصلی  |  درباره ما  |  معرفی مدیران

جناب آقاي علي رضا عبداللهي

عضو هيئت مديره

جناب آقاي محمدرضا عبداللهي

عضو هيئت مديره

جناب آقاي وحيدرضا عبداللهي

عضو هيئت مديره

جناب آقاي حميدرضا عبداللهي

عضو هيئت مديره

جناب آقاي محرمعلي عبداللهي

مدير عامل

بالا