صفحه اصلی  |  خدمات  |  درباره پروژه ها  |  مجموعه ورزشي تجاري آب
عنـاوین خدمات
درباره پروژه ها
مجموعه ورزشي تجاري آب
سرمايه گذاري و ساخت
آدرس : شهرک غرب – خيابان سيماي ايران – پلاک 58
تاريخ شروع : 1391 تاريخ اتمام 1394
شامل :
  • 4000 مترمربع تجاري - ورزشي
1395/03/11
بالا