صفحه اصلی  |  خدمات  |  درباره پروژه ها  |  مجموعه فرهنگي – مذهبي حضرت قاسم (ع)
عنـاوین خدمات
درباره پروژه ها
مجموعه فرهنگي – مذهبي حضرت قاسم (ع)
مشاوره در ساخت
آدرس : خيابان مقدس اردبيلي – ميدان الف – خيابان الف – مجتمع حضرت قاسم (ع)
تاريخ شروع : 1390 تاريخ اتمام 1392
شامل :
  • 4000 مترمربع فضاي فرهنگي – مذهبي
1395/03/11
بالا